INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Co je dobré vědět:

Důležité informace pro návštěvníky Josefínských slavností:

1) Vstupem do prostoru konání Josefínských slavností vyjadřuje návštěvník souhlas s provozním řádem, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

2) Vstup do prostoru konání slavností je na vlastní riziko návštěvníka.

4) Návštěvník slavností musí zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na pevnostních valech, kde hrozí nebezpečí pádu a nevstupovat do prostor, kde se odpalují pyrotechnické efekty a probíhají bojové ukázky. Tyto prostory jsou označeny.

5) Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, provoznímu řádu, pokynům pořadatele nebo podmínkám hygieny, nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

6) V případě zranění jakékoli osoby je návštěvník povinen uvědomit o tom neprodleně pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

7) Návštěvník souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a zavazadel s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků.

8) Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené během akce se nemohou bez svolení pořadatele použít pro komerční účely. V prostoru konání slavností je zakázáno pořádat nebo se účastnit jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit.

9) Návštěvník souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení akce pořadatelem a jeho sponzory. Návštěvník může být takto zveřejňován bez dalšího upozornění.

10) Změna programu vyhrazena.